The tiger, lion, and leopard genomes publicized

From Bio.cc

Revision as of 05:06, 20 September 2013 by S (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


The tiger genome and comparative analysis with lion and snow leopard genomes

Yun Sung Cho, Li Hu, Haolong Hou, Hang Lee, Jiaohui Xu, Soowhan Kwon, Sukhun Oh, Hak-Min Kim, Sungwoong Jho, Sangsoo Kim, Young-Ah Shin, Byung Chul Kim, Hyunmin Kim, Chang-uk Kim, Shu-Jin Luo, Warren E. Johnson, Klaus-Peter Koepfli, Anne Schmidt-Küntzel, Jason A. Turner, Laurie Marker, Cindy Harper, Susan M. Miller, Wilhelm Jacobs, Laura D. Bertola, Tae Hyung Kim, Sunghoon Lee, Qian Zhou, Hyun-Ju Jung, Xiao Xu, Priyvrat Gadhvi, Pengwei Xu, Yingqi Xiong, Yadan Luo, Shengkai Pan, Caiyun Gou, Xiuhui Chu, Jilin Zhang, Sanyang Liu, Jing He, Ying Chen, Linfeng Yang, Yulan Yang, Jiaju He, Sha Liu, Junyi Wang, Chul Hong Kim, Hwanjong Kwak, Jong-Soo Kim, Seungwoo Hwang, Junsu Ko, Chang-Bae Kim, Sangtae Kim, Damdin Bayarlkhagva, Woon Kee Paek, Seong-Jin Kim, Stephen J. O’Brien, Jun Wang & Jong Bhak AffiliationsContributionsCorresponding authors Nature Communications 4, Article number: 2433 doi:10.1038/ncomms3433 Received 02 May 2013 Accepted 13 August 2013 Published 17 September 2013

Personal tools
Google AdSense